SEASTOP


EU-programmet Central Baltic har beslutat att stödja utvecklingen av 21 små hamnar i skärgården med sammanlagt 30 miljoner kronor. Tillsammans med ytterligare tio miljoner i bidrag från Landstingets skärgårdsanlag samt ytterligare anslag från Länsstyrelsen och Värmdö kommun kommer tretton hamnar i Stockholms skärgård, sex hamnar i Ålands skärgård och två hamnar i Finland få cirka två miljoner var för upprustning och utveckling.

Mottagarna av projektpengarna är de bolag, hamnföreningar eller båtklubbar som driver hamnarna. Och eftersom det är ett EU-projekt med en hel del anvisningar och krav, förbinder sig mottagarna av pengarna att driva hamnarna vidare i minst tio år.

Värmdö kommun har rollen som lead partner vilket, förutom ett omfattande ansökningsarbete, också innebär att de ska se till att göra gemensamma upphandlingar av till exempel flytbryggor.

Under 2016-2017 har en inventering av servicen i de deltagande hamnarna gjorts. Men då behovet av servicehöjande åtgärder ser olika ut i de gästhamnar som deltar i projektet är det svårt att ge en exakt bild av hur hamnarna ska utvecklas. Men det handlar mycket om att utöka kapaciteten av båtplatser. Det kan också handla om en uppgradering av toaletterna eller att dra ut el till bryggorna. Målsättningen med en ökad servicegrad i hamnen är att locka fler besökare till skärgården vilket i sin tur bidrar till en ökad besöksnäring. Enligt våra beräkningar skulle SEASTOP kunna bidra till ökade intäkter med nära 30 miljoner kronor om året och det är ett mycket välkommet tillskott.

Idén till projektet är sprungen ur Länsstyrelsens Ö-för-Ö-möte på Möja våren 2016. Då var målet att endast utveckla Möjas gästhamnar men snabbt växte projektet till något mycket större. Idag är tjugoen hamnar i Stockholms, Ålands och Finlands skärgård involverade i projektet. Totalt handlar det om ett tillskott av ytterligare 400 nya båtplatser fördelat över de olika gästhamnarna. I varje hamn räknar vi även med att göra någon form av miljöförbättrande åtgärd.

STOCKHOLMS, ÅLANDS OCH ÅBOLANDS SKÄRGÅRDAR